Algemene voorwaarden Iris Uylenbroeck (IrisForBiz - Iris Coaching)

1. Toepassingsgebied

1.1. Deze algemene voorwaarden beheersen de contractuele relatie tussen enerzijds Iris Uylenbroeck, handelend onder de namen IrisForBiz
en Iris Coaching, woonachtig te Slachthuisstraat 50B 2300 Turnhout – KBO BE 0769.767.056 (hierna “Iris Uylenbroeck” genoemd) en anderzijds de
natuurlijke persoon of rechtspersoon die diensten bij Iris Uylenbroeck bestelt, in eigen naam of voor rekening van derden (hierna “de Klant”
genoemd). Dit zowel voor offertes, werken, prestaties en overeenkomsten in een B2C context (hierna “Klant-consument”) als in een B2B of
B2G context (hierna “Klant-handelaar”).

1.2. Iris Uylenbroeck gaat ervan uit dat alle overeenkomsten worden afgesloten als B2B overeenkomsten wanneer zij handelt onder de naam
‘IrisForBiz’. Indien dat niet zo zou zijn door onwetendheid van Iris Uylenbroeck dient de Klant dit bij de opdrachtbevestiging expliciet
schriftelijk te melden.

2. Aanvaarding van de algemene voorwaarden

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en orderbevestigingen van Iris Uylenbroeck en op alle bestellingen
geplaatst door de Klant. Door het accepteren van een offerte of het plaatsen van een bestelling, aanvaardt de Klant deze voorwaarden met
uitdrukkelijke uitsluiting van de eigen algemene voorwaarden van de Klant, ook indien deze vermeld zijn op diens bestelbon. Afwijkingen van
onze algemene verkoopsvoorwaarden zijn enkel mogelijk met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Iris Uylenbroeck.

2.2. De Klant zal het feit dat hij de door Iris Uylenbroeck gekozen taal (tenzij uitzondering, is dit de Nederlandse taal) niet voldoende
beheerst, niet kunnen inroepen om de niet-toepasselijkheid van één of meerdere voorwaarden in te roepen. Zijn de voorwaarden
opgemaakt of vertaald in een andere taal dan Nederlands, prevaleert steeds de Nederlandse versie.

3. Eenzijdige wijziging

3.1. Iris Uylenbroeck kan deze algemene voorwaarden en informatie op elk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen, voor
zover wettelijk toegestaan. De versie van de algemene voorwaarden die in voege was op het moment van bestelling of aanvaarding van een
offerte blijft voor de hieruit voortvloeiende opdracht van toepassing.

4. Prijsoffertes en bestellingen

4.1. Tenzij schriftelijk anders aangegeven door Iris Uylenbroeck, zijn de door Iris Uylenbroeck gemaakte offertes geldig gedurende 30 dagen
en slechts voor zover de vermelde prijzen redelijkerwijze correct verondersteld kunnen worden.  Alle prijzen zijn steeds exclusief BTW (tenzij
anders vermeld).

4.2. Zolang de prijsofferte niet is aanvaard, reserveert Iris Uylenbroeck zich het recht deze te herzien. Iris Uylenbroeck is slechts gebonden
aan de offerte na expliciete en schriftelijke aanvaarding door de Klant. Indien de aanvaarding, zelfs op ondergeschikte punten, afwijkt van het
in de offerte opgenomen aanbod is Iris Uylenbroeck daaraan niet gebonden. Enkel aanvaarde schriftelijke offertes zijn bindend.
Prijsvermeldingen in prijslijsten, op de website of op andere media zijn louter indicatief en hebben geen bindend karakter ten aanzien van de
Klant-handelaar.

4.3. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten, en samengestelde prijsopgaves verplichten Iris Uylenbroeck geenszins
tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Meerwerken worden pas
uitgevoerd na bevestiging van de opdracht door de Klant en als de prijs overeengekomen is. Meerwerken mogen met alle middelen van recht
bewezen worden.

4.4.De Klant-consument heeft gedurende een termijn van 14 dagen na het sluiten van een overeenkomst op afstand het recht deze
overeenkomst te herroepen. De Klant stelt Iris Uylenbroeck op ondubbelzinnige en schriftelijke wijze op de hoogte van de beslissing de
overeenkomst te herroepen. De herroeping is niet meer mogelijk wanneer de Klant-consument akkoord ging met de levering van digitale
inhoud op een niet-materiële drager tijdens de herroepingstermijn en het verlies van het herroepingsrecht erkende. De herroeping is ook
niet meer mogelijk na de volledige uitvoering van de dienst met de toestemming van de Klant-consument en diens erkenning van het verlies
van het herroepingsrecht na deze uitvoering. Webinars en opleidingen kunnen door de Klant-consument slechts herroepen worden binnen
14 dagen na de datum van inschrijving, tenzij er slechts 5 werkdagen of minder zijn tot de opleiding. Ingeval de inschrijving herroepen wordt
minder dan 5 werkdagen vóór de webinar of opleiding, wordt de volledige prijs aangerekend.

5. Prijsbepaling

5.1. Alle taksen en belastingen vallen ten laste van de Klant.  Meerwerken die buiten de offerte vallen worden in regie uitgevoerd aan een
uurtarief van 40 euro excl. BTW.  Bijkomende verplaatsingen worden aangerekend aan 0,75 euro excl. BTW per afgelegde kilometer, te tellen
vanaf het kantoor, vermeerderd met een uurtarief van 40 euro excl. BTW.

6. Uitvoeringsmodaliteiten opdrachten ‘Marketing Uitvoering’

6.1. Opdrachten Marketing Uitvoering zijn opdrachten waarbij Iris Uylenbroeck de praktische afhandeling van marketing taken op zich
neemt, dan wel onderaannemers inschakelt om deze uit te voeren. Dit zowel op locatie als vanop afstand. Het gaat daarbij onder meer, maar
niet uitsluitend, om: het bijhouden en analyseren van statistieken van websites en sociale media; het voorbereiden en plaatsen van
berichten op sociale media en websites; het praktisch up to date houden van websites; het voorbereiden, schrijven en versturen van
nieuwsbrieven; aan al het voorgaande gerelateerde diensten.

6.2. De vervulling van alle hierna omschreven verplichtingen in hoofde van de Klant-handelaar vormt op ieder ogenblik een noodzakelijke
voorwaarde voor de uitvoering van de prestaties door Iris Uylenbroeck. Bij iedere niet-naleving van één of meerdere hierna omschreven
verplichtingen, kan Iris Uylenbroeck hetzij afzien van de uitvoering van de opdracht, hetzij deze opdracht uitvoeren mits bijkomende
prestaties, die afzonderlijk zullen aangerekend worden.

6.3. De Klant dient schriftelijk en tijdig, dit is minstens 48 uur op voorhand (zaterdag, zondag en feestdagen niet meegerekend) volledige en
duidelijke instructies, mededelingen, technische en/of administratieve inlichtingen met betrekking tot een opdracht aan Iris Uylenbroeck te
bezorgen, zodat het werk correct kan voorbereid worden. Als informatieverstrekker staat enkel de Klant in voor de juistheid en volledigheid
van alle instructies en mededelingen. Iris Uylenbroeck is niet aansprakelijk voor schade die voortkomt uit onjuistheid of onvolledigheid van
de instructies en informatie verstrekt door de Klant.

6.4. Bij opdrachten op locatie dient de Klant ervoor te zorgen dat het personeel van Iris Uylenbroeck de beschikking krijgt over alle
toelatingen noodzakelijk tot het betreden van de plaats van uitvoering van de opdracht en moet hij alle noodzakelijke stappen ondernemen
om obstakels voor of onderbrekingen in verband met de uitvoering van de diensten te voorkomen of weg te nemen. De Klant dient ervoor te
zorgen dat indien nodig er een afgevaardigde van de Klant ter plaatse aanwezig is die de nodige toegangen verschaft. In de gevallen waarin de 
vertegenwoordiger van Iris Uylenbroeck niet in de mogelijkheid zou worden gesteld de diensten uit te voeren, zullen de eraan verbonden
kosten door Iris Uylenbroeck in rekening worden gebracht.

6.5. Ingeval de Klant de aanvaarde opdracht geheel of gedeeltelijk mocht annuleren respectievelijk de overeenkomst eenzijdig geheel of
gedeeltelijk verbreken is hij aan Iris Uylenbroeck van rechtswege een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 30% van de prijs 
van alle opgedragen en voorziene prestaties, met een minimum van 175 euro, onverminderd het recht een hogere schadevergoeding te
vorderen indien daartoe grond mocht bestaan. Indien de Klant de aanvaarde opdracht annuleert binnen een termijn van minder dan 48 uur
voor de uitvoering van de overeenkomst, zal de Klant 100% van de prijs verschuldigd zijn aan Iris Uylenbroeck. Waar de Klant een Klant-
consument is, zal hij hetzelfde recht hebben wanneer Iris Uylenbroeck de aanvaarde opdracht geheel of gedeeltelijk mocht annuleren
respectievelijk de overeenkomst eenzijdig geheel of gedeeltelijk verbreken.

7. Intellectuele eigendom

7.1. Alle intellectuele eigendomsrechten en alle rechten van welke aard dan ook op ter beschikking gestelde werken of goederen blijven de
exclusieve eigendom van Iris Uylenbroeck, niettegenstaande elke andersluidende bepaling. Door de uitvoering van dit contract verkrijgt de
Klant een beperkt gebruiksrecht van de werken of goederen als dusdanig, voor zijn strikt persoonlijke behoeften, met dien verstande dat alle
andere rechten op reproductie, publieke mededeling, verspreiding, uitdrukkelijk voorbehouden worden aan Iris Uylenbroeck.

7.2. De Klant erkent uitdrukkelijk de exclusieve eigendom van Iris Uylenbroeck van de merknamen Iris Uylenbroeck, Iris Coaching, IrisForBiz, de handelsnaam Iris
Uylenbroeck, de domeinnamen IrisCoaching.be en IrisForBiz.be en de auteurs- en andere intellectuele rechten op de naam Iris Uylenbroeck, de logo’s en
de inhoud van de websites Iriscoaching.be en Irisforbiz.be.

7.3. Behoudens de wettelijke uitzonderingen, mag de inhoud en de documentatie van een door Iris Uylenbroeck gegeven of verdeelde
webinar of opleiding niet verveelvoudigd, vertaald, aangepast of opgeslagen worden, noch mag de inhoud en de documentatie van een
webinar of opleiding medegedeeld of doorgegeven worden aan het publiek in enige vorm of op enige wijze (zoals, maar niet beperkt tot,
elektronische en mechanische wijze) zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van Iris Uylenbroeck.

8. Aansprakelijkheid

8.1. Onder voorbehoud van artikel 8.3., draagt Iris Uylenbroeck geen enkele aansprakelijkheid tegenover de Klant of derden voor verlies,
schade of uitgaven die voortvloeien uit:

  • het feit dat de Klant zich niet heeft gehouden aan eender welke van zijn verplichtingen die in deze algemene voorwaarden of in het eventuele aanstellingscontract zijn beschreven;
  • het feit dat de Klant zich niet heeft gehouden aan eender welke wettelijke verplichting;
  • elke onduidelijke, foute, onvolledige, dubbelzinnige of valse informatie die aan Iris Uylenbroeck werd bezorgd;

8.2. Iris Uylenbroeck is nooit aansprakelijk voor indirecte schade. Iris Uylenbroeck is niet aansprakelijk voor verlies van winsten, verlies van productie, verlies van activiteiten, kosten die gemaakt worden door een onderbreking van de activiteiten, verlies van  inkomsten, verlies van opportuniteiten, verlies van contracten, verlies van verhoopte winst, verlies van gebruik, verlies van cliënteel, of aantasting van de reputatie, het niet realiseren van voortijdige besparingen, kosten of uitgaven die gemaakt zijn om het verlies te beperken, en het verlies of de schade die voortvloeit uit vorderingen die zijn ingesteld door derden (inclusief, zonder dat dit beperkend is, vorderingen op basis van productaansprakelijkheid) die de Klant zou kunnen lijden.

8.3. De Klant erkent dat, door een dienstencontract af te sluiten, Iris Uylenbroeck zich niet in de plaats stelt van de Klant, en de Klant
evenmin ontslaat van zijn verplichtingen. Iris Uylenbroeck neemt geen enkele verplichting van de Klant tegenover enige derde op zich,
beperkt of vernietigt deze niet, en ontlast de Klant er niet van.

8.4. Elke klacht moet schriftelijk en zo snel mogelijk neergelegd worden, uiterlijk binnen de 5 werkdagen na het einde van de prestatie. Elke
klacht ingediend na deze termijn zal als laattijdig worden beschouwd.

8.5. Het totale bedrag van de aansprakelijkheid van Iris Uylenbroeck tegenover de Klant omwille van verliezen, schade of uitgaven, ongeacht
de aard of de herkomst ervan  –  uitgezonderd overlijden of letselschade die rechtstreeks door Iris Uylenbroeck berokkend worden aan een
Klant-consument – wordt voor elke gebeurtenis of reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag dat gelijk is aan de prijs
exclusief BTW die aan Iris Uylenbroeck betaald is op basis van het contract voor diensten van Iris Uylenbroeck waarvan de niet-uitvoering de
enige oorzaak voor het verlies, de schade of de uitgaven is.

8.6. Een vertraging in de uitvoering van de verplichtingen van Iris Uylenbroeck, om welke reden dan ook, geeft geen recht op
schadeloosstelling en/of interesten. De termijnen, die te goeder trouw in de bestelling of het overzicht ervan zijn vermeld, zijn louter
indicatief en vormen geen wezenlijke voorwaarde van het dienstencontract.

8.7. Iris Uylenbroeck is niet aansprakelijk voor overmacht die de uitvoering van de Overeenkomst verhindert.

8.8. Iris Uylenbroeck heeft m.b.t. de toegang, het bestelproces, de levering of de andere diensten op de website Iris Uylenbroeck.be slechts
een inspanningsverbintenis. Iris Uylenbroeck heeft het recht om op ieder ogenblik de website geheel of gedeeltelijk op te schorten of stop te
zetten wegens onderhoud, updates of enige andere reden, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing. Iris Uylenbroeck kan niet aansprakelijk
gesteld worden voor enige hinder of schade door het gebruik van internet door de Klant, door technische storingen, voor eventueel door
derden op de website geplaatste of verwerkte informatie of door om het even welk feit m.b.t. de website dat als overmacht kan worden
aanzien.

9. Betalingsvoorwaarden

9.1. De Klant dient de factuur contant te betalen voorafgaand aan de uitvoering van de Overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.
De factuur moet uitsluitend en persoonlijk aan Iris Uylenbroeck betaald worden. Bijgevolg kan het nooit zo zijn dat Iris Uylenbroeck de
betaling bij derden moet opvragen.

9.2. Iris Uylenbroeck stelt maximaal één factuur op per geleverde prestatie, en behoudt zich het voorrecht om meerdere prestaties te
bundelen op één factuur. Wanneer de Klant een factuur op (andere) naam of bedrijf wenst, dient men dit te melden vóór de uitvoering van
de opdracht. Wijzigingen aan opgestelde facturen worden slechts doorgevoerd aan een administratieve kost van 40 euro excl. BTW per
bijkomende of gewijzigde factuur.

9.3. Iris Uylenbroeck behoudt zich het recht voor een door haar te bepalen voorschot op de uit te voeren werken te eisen alvorens de
bestelling te aanvaarden en/of een anderssoortige waarborg voor aanvang der werken.

9.4. De B.T.W. en alle andere belastingen, taksen, heffingen of kosten zijn steeds ten laste van de Klant. Indien er een BTW aanpassing is, dan
heeft Iris Uylenbroeck het recht deze aanpassing uit te voeren op alle betrokken facturen.

10. Achterstallen en weigering tot betaling

10.1. Bij achterstallige betalingen behoudt Iris Uylenbroeck zich het recht voor om haar prestaties zonder aanmaning op te schorten en deze,
behoudens andersluidend bericht van de Klant, te hervatten zodra de betaling in orde is.

10.2. Bij niet-betaling door de Klant-consument op de vervaldag is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest
verschuldigd aan 1,79% op het totaalbedrag van de factuur op jaarbasis.
Ingeval na het verstrijken van een bij schriftelijke aanmaning gestelde nadere betalingstermijn nog geen betaling ontvangen is, is de Klant-
consument een boete verschuldigd gelijk aan 5 % van de door de Klant-consument aan gebruiker verschuldigde hoofdsom inclusief 21%
BTW, ongeacht of Iris Uylenbroeck buitengerechtelijke incassokosten heeft moeten maken en onverminderd het recht van Iris Uylenbroeck
om schadevergoeding te vorderen.

10.3 Bij niet-betaling door de Klant-handelaar op de vervaldag is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest
verschuldigd aan 1% per maand. Daarenboven zal bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag van rechtswege en
zonder ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn van 10% op het factuurbedrag, met een minimum van 150 EUR per
factuur.
Ingeval na het verstrijken van een bij schriftelijke aanmaning gestelde nadere betalingstermijn nog geen betaling ontvangen is, is de Klant-
handelaar een boete verschuldigd gelijk aan 15 % van de door de Klant-handelaar aan gebruiker verschuldigde hoofdsom inclusief 21% BTW,
ongeacht of Iris Uylenbroeck buitengerechtelijke incassokosten heeft moeten maken en onverminderd het recht van Iris Uylenbroeck om
schadevergoeding te vorderen.

10.4. Elke ingrijpende wijziging van de financiële situatie van de Klant, zoals de verkoop of de inbreng van het volledige of gedeeltelijke
vermogen, overlijden, handelingsonbekwaamheid, betalingsmoeilijkheden of staking van betalingen, vereffening van de goederen,
gerechtelijke regeling, voorlopige opschorting van vervolgingen, concordaat, faillissement of enige andere gelijkaardige procedure, de
ontbinding of de verandering van rechtsvorm, zelfs na de gedeeltelijke uitvoering van de contracten of van de bestellingen, leidt tot de
toepassing van dezelfde maatregelen als diegene die hierboven zijn voorzien voor niet-betaling.

11. Overmacht

11.1. Indien Iris Uylenbroeck belet zou zijn om een van de diensten waarvoor de overeenkomst werd afgesloten, uit te voeren of te
voltooien, omwille van eender welke gebeurtenis, buiten haar wil om, inclusief  –  zonder dat deze lijst beperkend is  –  natuurrampen,
oorlog, terroristische activiteiten, pandemieën, sociale onlusten, ziekte, overlijden of ontslag van de werknemer die met de opdracht belast
is, dan zal Iris Uylenbroeck contact nemen met de Klant om een nieuwe afspraak te maken of uitvoeringsdatum overeen te komen. De
uitvoering van de overeenkomst zal opgeschort worden tot de nieuwe datum.

12. Confidentialiteit

12.1. De partijen zullen alle informatie, mondeling of schriftelijk verkregen, in gelijk welke vorm ook, waarvan redelijkerwijze aangenomen
kan worden dat zij vertrouwelijk is, strikt vertrouwelijk behandelen en deze niet bekendmaken aan derden zonder de voorafgaande,
uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de andere partij tenzij in geval dit verplicht is door de wet of gerechtelijke instanties.

12.2. Iris Uylenbroeck zal het recht hebben om het bestaan van de overeenkomst met de Klant bekend te maken voor publiciteits- en andere
commerciële doeleinden.

13. Verwerking van persoonsgegevens

13.1. Persoonsgegevens van de Klant worden enkel verzameld, bijgehouden en gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst
en in overeenstemming met de geldende regelgeving. De Klant heeft steeds het recht om een kosteloze kopie van deze persoonsgegevens te
verkrijgen bij schriftelijk verzoek.

13.2. De Klant kan schriftelijk verzoeken tot de aanpassing en verwijdering van de persoonsgegevens in het bezit van Iris Uylenbroeck.

14. Overdracht van rechten en plichten

14.1. Geen van beide partijen mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij zijn rechten en/of verplichtingen uit
de overeenkomst overdragen aan derden.

15. Diverse bepalingen

15.1. Mochten een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden ongeldig, onwettig, ontoepasbaar verklaard worden, dan zal dit
de geldigheid, de wettigheid of de tegenstelbaarheid van de andere bepalingen niet aantasten of verminderen.

16. Toepasbaar recht en regeling van geschillen

16.1. Voor elk geschil over de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van dit document zal een minnelijke regeling gezocht worden.

16.2. Indien het conflict blijft bestaan, zal het opgelost worden volgens het Belgische recht. De rechtbanken van het arrondissement
Antwerpen, afdeling Turnhout zijn exclusief bevoegd voor de behandeling van de geschillen: hetzij de Ondernemersrechtbank Antwerpen
afdeling Turnhout, hetzij de Rechtbank van Eerste Aanleg Antwerpen afdeling Turnhout, hetzij het Vredegerecht Tweede Kanton Turnhout.
De partijen kiezen het Nederlands als taal voor de rechtspleging. In het geval dat de Klant-consument woonplaats heeft in een andere EU
lidstaat, zullen de rechtbanken van deze lidstaat eveneens bevoegd zijn.

Versie 2022.06.01